Koninkrijk in wording

Een toegang tot de jaren 1813 – 1815
 
 

Toelichting en verantwoording

 
Achtergrond

De website Koninkrijk in wording kwam tot stand in 2013 naar aanleiding van de tweehonderdjarige herdenking van de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden. De website heeft de vorm van een digitaal compendium, een naslagwerk waarin de gevarieerde en complexe informatie over deze jaren bondig, feitelijk, overzichtelijk en in onderlinge samenhang wordt gepresenteerd.

De website Koninkrijk in wording is bedoeld voor een breed en veelsoortig publiek, dat hiervan zowel beroepshalve als uit belangstelling gebruik kan maken. Naast professionele historici en andere wetenschapsbeoefenaars kunnen ook degenen die naar aanleiding van de herdenking van ‘200 jaar Koninkrijk’ meer willen weten over de geschiedenis van de jaren 1813-1815 hier terecht.

De website Koninkrijk in wording beperkt zich nadrukkelijk tot de politieke, militaire en diplomatieke gebeurtenissen. De culturele, sociale en economische aspecten van de jaren 1813-1815 zijn buiten beschouwing gebleven. Ook vorige herdenkingen van de vestiging van het Koninkrijk, zoals die van 1863, 1913 en 1963, komen hier niet aan bod.

De website Koninkrijk in wording wil inzicht verschaffen in de complexe jaren 1813-1815 en het belangrijkste digitaal beschikbare informatiemateriaal hierover toegankelijk maken. De website heeft niet de pretentie volledig te zijn. Aanvullingen en correcties zijn daarom welkom.

 

Structuur en afbakening

De website Koninkrijk in wording heeft een chronologische structuur. Hierdoor kan niet alleen de vaak snelle opeenvolging van gebeurtenissen duidelijk worden gepresenteerd, ook wordt hiermee de nauwe samenhang tussen de ontwikkelingen op diplomatiek, militair en politieke terrein voldoende recht gedaan. De chronologische opzet maakt het bovendien mogelijk aan te sluiten bij de publieke herdenking van ‘200 jaar Koninkrijk’. De gedenkwaardige gebeurtenissen die twee eeuwen geleden plaatsvonden, kunnen zo tussen 2013 en 2015 als het ware op de voet worden gevolgd.

Het tijdvak dat op 17 november 1813 begon met de proclamatie van Van Hogendorp Oranje Boven! Holland is vry! en dat op 21 september 1815 eindigde met de inhuldiging van Willem I als koning der Nederlanden in Brussel, is op de website verdeeld in vier afzonderlijke perioden, te weten:

• november – december 1813: de opstand en de verdrijving van de Fransen
• december 1813 – augustus 1814: de nieuwe staat krijgt vorm
• augustus 1814 – maart 1815: Noord en Zuid gescheiden tezamen
• maart – september 1815: de geboorte van het Verenigd Koninkrijk

 

Aangezien voor een goed begrip van de gebeurtenissen in 1813-1815 kennis van de voorgeschiedenis onontbeerlijk is, wordt nog een vijfde periode onderscheiden, namelijk die van de vestiging van het Bataafse bewind in januari 1795 tot aan het overhaaste vertrek van de Fransen uit Amsterdam en Den Haag medio november 1813.

 

Onderdelen

Historische inleiding

De ruggengraat van de website wordt gevormd door de Historische inleiding, waarin is geprobeerd de gebeurtenissen op beknopte en toegankelijke wijze te beschrijven. Vanzelfsprekend is daarbij gestreefd naar een objectieve uiteenzetting, die in overeenstemming is met de huidige stand van het geschiedkundig onderzoek.

De Historische inleiding is verdeeld in de vijf genoemde perioden, die zijn vermeld op de groen gekleurde tijdsbalk bovenaan de pagina. Deze tijdsbalk dient als navigatiemiddel: door een periode aan te klikken krijgt men toegang tot het desbetreffende tekstgedeelte.

Elk van de vijf perioden in de Historische inleiding is verder toegankelijk gemaakt door een geleding in een aantal deelonderwerpen. Degene die meer wil weten, kan daarvoor per deelonderwerp, via het aanklikbare menu ter rechterzijde, terecht in vier soorten informatiemateriaal, te weten:

Bibliografie

Een selectie van de belangrijkste publicaties over het desbetreffende deelonderwerp. De titels van boeken en artikelen waarvan de tekst digitaal beschikbaar is, zijn aanklikbaar en zodoende rechtstreeks te raadplegen. Aangezien de meeste moderne werken hiervan zijn uitgezonderd, betreft het in hoofdzaak oudere – veelal negentiende-eeuwse – publicaties.

Bronnen

Een selectie van de belangrijkste gedrukte bronnen over het desbetreffende deelonderwerp die digitaal beschikbaar zijn. Alle vermelde werken zijn aanklikbaar en zodoende rechtstreeks te raadplegen. Een groot gedeelte van deze bronnen is overigens in de Franse taal. Voor de duidelijkheid zij erop gewezen dat gedrukte bronnen die niet digitaal beschikbaar zijn, dus niet zijn opgenomen.

Beeldmateriaal

Een selectie van de belangrijkste afbeeldingen over het desbetreffende deelonderwerp die digitaal beschikbaar zijn. Het aanklikken van een thumbnail geeft rechtstreeks toegang tot de beeldbank of de digitale catalogus waarin het desbetreffende werk is opgenomen. Daar zijn in de meeste gevallen nadere gegevens over de afbeelding te vinden.

Biografieën

Een selectie van de belangrijkste personen die een rol hebben gespeeld met betrekking tot het desbetreffende deelonderwerp. Alle namen zijn aanklikbaar en geven rechtstreeks toegang tot een digitaal beschikbare levensbeschrijving in miniformaat.

Calendarium

Degene die op zoek is naar de precieze datering en de chronologie van de in de Historische inleiding genoemde gebeurtenissen, kan daarvoor terecht in het Calendarium. Hierin is zo veel mogelijk per dag weergegeven wat er tussen november 1813 en september 1815 is voorgevallen, en wel op comparatieve wijze, zodat de gebeurtenissen op (binnenlands-)politiek, militair en diplomatiek terrein met elkaar kunnen worden vergeleken.

Het Calendarium kent eveneens de indeling in de vijf perioden. Hierbij dient  te worden opgemerkt dat de ‘Voorgeschiedenis’ een iets andere inrichting heeft dan de vier perioden betreffende het tijdvak van november 1813 tot september 1815. Voor de periode januari 1795 tot november 1813 zijn namelijk niet alle, maar alleen de belangrijkste politieke, militaire en diplomatieke gebeurtenissen weergegeven, terwijl bovendien de wederwaardigheden van de Oranjes in ballingschap worden gepresenteerd.

Ook voor het Calendarium fungeert de groen gekleurde tijdsbalk bovenaan de pagina als navigatiemiddel: door een periode aan te klikken krijgt men toegang tot de desbetreffende gebeurtenissen.

200 jaar geleden

De in het Calendarium opgenomen gebeurtenissen vormen het uitgangspunt voor het op de homepage weergegeven onderdeel ‘200 jaar geleden’. De historische actualiteit van twee eeuwen terug kan daar als het ware van dag tot dag worden meebeleefd.

Uitgelicht

Eveneens op de homepage zijn in de rubriek ‘Uitgelicht’ regelmatig wisselende bijdragen te vinden waarin aan één onderwerp uit de jaren 1813-1815 bijzondere aandacht wordt besteed. Alle in deze rubriek verschenen bijdragen zijn terug te vinden onder de tab ‘Uitgelicht’ bovenaan de pagina.